Teisės aktai

    VĮ „KAUNO AEROUOSTAS" VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS :


 1. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas, (Žin. 2000, Nr. 94-2918)
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=321389

 2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, (Žin., 1996, Nr. 32-788)
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=297903

 3. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas, (Žin., 2004, Nr. 164-5971)
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=279462
   
 4. Lietuvos Respublikos transporto pagrindų įstatymas, (Žin., 1991, Nr. 30-804)
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=281967

 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 685 „Dėl civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo", (Žin., 1998, Nr. 54-1494)
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=330655
   
 6. 2008 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 872 „Dėl tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo", (Žin., Nr. 105-4031)
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=326923&p_query=&p_tr2= 
   
 7. 2007 m. spalio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1159 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 23 d. nutarimo nr. 101 „Dėl rinkliavų už oro navigacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdvėje ir už naudojimąsi oro uostais maksimalų dydžių, mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=308172&p_query=&p_tr2=
   
 8. 2001 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 58 „Dėl civilinės aviacijos priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo", (Žin., 2001, Nr.19-624)
  http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=123471
   
 9. 2001 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 85 „Dėl civilinės aviacijos elektros įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo", (Žin., 2001, Nr.35-1204)
  http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=130586
   
 10. 2002 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-144 „Dėl antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių patvirtinimo", (Žin., 2002, Nr.40-1510)
  http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=164431 
   
 11. 2006 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-253 „Dėl trumpojo kilimo ir tūpimo civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo, (Žin. 2006, Nr. 75-2879)
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=279848&p_query=&p_tr2=
   
 12. 2000 m. vasario 23 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. 42/69 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo", (Žin., 2000, Nr.18-451)
  http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=96253

  Reikalavimai http://www.caa.lt/get_file.php

 13. 2007 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. 3-96/D1-171 „Dėl Civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių ribojimo Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo", (Žin., 2007, Nr. 44-1692)
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=296138&p_query=&p_tr2=

 14. 2001 m. balandžio 19 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas, Nr. 134/217 „Dėl Lietuvos Respublikos orlaivių triukšmo ribojimo taisyklių patvirtinimo ir jų įgyvendinimo", (Žin., 2001, Nr.37-1270)
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=131244 
  pakeitimai:
  http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=239703

 15. 1997 m. gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro įsakymas Nr. 169/137 „Dėl normatyvinių aerodromų statybos techninių dokumentų", (Žin., 1997, Nr.41-1028)
  http://www.caa.lt/get_file.php

 16. 2001 m. rugpjūčio 24 d. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 50 „Dėl oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo", (Žin., 2001, Nr. 74-2618)
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=148368&p_query=&p_tr2=

 17. 2002 m. gruodžio 23 d. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 161 „Dėl oro navigacijos informacijos skelbimo taisyklių patvirtinimo"(Žin.,2003, Nr.3-95)
  http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=198355&p_query=&p_tr2= 
  pakeitimai:
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=310769 
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=325510

 18. 2004 m. spalio 26 d. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 4R-193 „Dėl oro uostų reikalavimų patvirtinimo", (Žin., 2004, Nr. 159-5838)
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=244239&p_query=&p_tr2=

 19. 2004 m. lapkričio 11 d. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 4R-206 „Dėl aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo"(Žin., 2004, Nr. 166-6095),
  http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=245227&p_query=&p_tr2=
  pakeitimai:
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=264852

 20. 2004 m. gruodžio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1592 „Dėl skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 177-6568, aktuali redakcija)
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=327315

 21. 2009 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-193 „Dėl nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo" (Žin., 2009, Nr. 56-2218, aktuali redakcija)
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=343841&p_query=&p_tr2=

 22. 2004 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1078 „Dėl užsienio diplomatinio pašto ir užsienio konsulinio pašto perdavimo į orlaivius ir paėmimo iš orlaivių Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 133-4807, aktuali redakcija)
  http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=240072

 23. Dėl Nepriekaištingos reputacijos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 2011 m. sausio 21 d. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 4R-24 „Dėl Nepriekaištingos reputacijos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo " (Žin., 2011, Nr.11-500, aktuali redakcija)
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=391475

 24. Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. kovo 11 d. reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (aktuali redakcija)
  http://eur-lex.europa.eu/

 25. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 1998/2015, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (aktuali redakcija) 
  http://eur-lex.europa.eu/

 26. Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. liepos 5 d. reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru (aktuali redakcija)
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0001:01:LT:HTML

 27. 2010 m. lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1613-7 „Dėl nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 136-6935, aktuali redakcija) 
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416893

 28. Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmonę "Kauno aerouostas" ir valstybės įmonę Tarptautinį Palangos oro uostą, Lietuvos Respublikos Seimas, 2013 m. lapkričio 7 d. įstatymas Nr.  XII-575 (Žin. 2013, Nr.120-6047)