Nuostatai

  PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro
2009 m. kovo 12 d.
įsakymu Nr. 3-81

VALSTYBĖS ĮMONĖS "KAUNO AEROUOSTAS" ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybės įmonė „Kauno aerouostas“ (toliau vadinama – įmonė) yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.
2. Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonės teisinė forma – valstybės įmonė.
3. Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimais, valdybos sprendimais bei šiais įstatais.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. balandžio 6 d. nutarimu Nr. 242 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių aerouostų veiklos“ įmonė pripažinta tarptautiniu aerouostu, kuriam suteikta teisė aptarnauti tarptautinį civilinį oro susisiekimą. Įgyvendindama Lietuvos Respublikos transporto plėtros nacionalinę programą bei užtikrindama oro uosto ir tarptautinio civilinio oro susisiekimo saugumą, įmonė taip pat vadovaujasi Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) standartais ir rekomendacijomis, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais oro transporto srityje.
5. Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Įmonės veiklos laikotarpis yra neribotas.
6. Įmonė privalo turėti bent vieną sąskaitą banke.
7. Įmonės buveinė: Kauno r., Karmėlava.

II. ĮMONĖS TIKSLAI IR VEIKLOS POBŪDIS

8. Įmonės tikslas – teikti viešąsias paslaugas eksploatuojant tarptautinį Kauno oro uostą ir vykdyti kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus.
9. Įgyvendinant tikslus įmonės uždaviniai yra šie:
9.1. kurti modernią infrastruktūrą, kuri techniniais parametrais, sauga ir teikiamų paslaugų kokybe atitiktų oro vežėjų ir keleivių poreikius;
9.2. užtikrinti saugų, efektyvų, patikimą įmonės ir jos infrastruktūros veikimą.
10. Įgyvendinant tikslus ir uždavinius įmonės veikla yra ši:
10.1. nuotekų valymas (37.00);
10.2. regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba (38.11);
10.3. nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas (38.21);
10.4. variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (42.50);
10.5. elektros sistemų įrengimas (43.21);
10.6. kieto, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba (46.71);
10.7. nespecializuota didmeninė prekyba (46.90);
10.8. kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse (47.12);
10.9. kitas keleivinis sausumos transportas (49.39);
10.10. keleivinis oro transportas (51.10);
10.11. krovininis oro transportas (51.21);
10.12. kosminis transportas (51.22);
10.13. sandėliavimas ir saugojimas (52.10);
10.14. automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas (52.21.20);
10.15. oro transportui būdingų paslaugų veikla (52.23);
10.16. krovinių tvarkymas (52.24);
10.17. viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla (55.10);
10.18. restoranų ir pagaminto valgio tiekimo veikla (56.10);
10.19. pagaminto valgio tiekimas renginiams (56.21);
10.20. kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);
10.21. gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla (56.30);
10.22. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);
10.23. nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį (68.32);
10.24. automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.11);
10.25. sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.12);
10.26. oro transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma (77.35);
10.27. kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla (82.99).
11. Įstatymų nustatytais atvejais įmonė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją.

III. ĮMONĖS VALDYMAS

12. Įmonės organai yra įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, kolegialus įmonės valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas.
13. Įmonė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per įmonės vadovą. Įmonė gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja šiems įstatams ir įmonės veiklos tikslams. Įmonė negali įgyti civilinių teisių ir pareigų per įmonės savininką ar įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją.
14. Įmonės vadovas ir valdybos nariai turi vengti situacijos, kad jų asmeniniai interesai prieštarautų ar galėtų prieštarauti įmonės interesams. Susidarius tokiai situacijai, valdybos narys ir įmonės vadovas per 10 dienų privalo apie tai raštu pranešti įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.
15. Įmonės organai privalo veikti įmonės naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis įmonės įstatais. Įmonės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie akivaizdžiai viršija normalią gamybinę ūkinę riziką ar yra akivaizdžiai nuostolingi.

IV. ĮMONĖS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA IR JOS KOMPETENCIJA

16. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.
17. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:
17.1. nustato įmonės veiklos strategiją;
17.2. tvirtina įmonės įstatus;
17.3. skiria ir atšaukia įmonės vadovą, nustato darbo sutarties su įmonės vadovu sąlygas, įmonės vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartį su įmonės vadovu, tvirtina įmonės vadovo pareigybės nuostatus;
17.4. skiria ir atšaukia valdybos narius;
17.5. nustato įmonės veiklos rodiklius;
17.6. tvirtina įmonės metinę finansinę atskaitomybę ir pelno (nuostolių) paskirstymą;
17.7. parenka audito įmonę;
17.8. priima sprendimą reorganizuoti įmonę;
17.9. priima sprendimą pertvarkyti įmonę, išskyrus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo numatytas išimtis;
17.10. priima sprendimus likviduoti įmonę ir atšaukti įmonės likvidavimą;
17.11. paskiria ir atleidžia įmonės likvidatorių.
18. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme bei kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
19. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai turi būti įforminami raštu.
20. Įstatymų nustatytais atvejais įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai gali būti priimti esant atitinkamam Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui. Tokiu atveju įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija parengia ir pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei atitinkamo nutarimo projektą.

V. ĮMONĖS VALDYBOS KOMPETENCIJA, JOS SUDARYMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

21. Valdyba yra kolegialus įmonės valdymo organas. Valdybą sudaro 3 nariai. Valdybos narius ir jos pirmininką skiria ir atšaukia įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Valdyba iš savo narių išsirenka pirmininką.
22. Įmonės valdybos nariais gali būti tik įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos valstybės tarnautojai ir įmonės vadovas.
23. Valdybos nariai veiklą pradeda nuo jų paskyrimo dienos.
24. Valdyba:
24.1. nustato įmonės struktūrą;
24.2. pritaria įmonės darbuotojų apmokėjimo ir premijavimo taisyklėms;
24.3. pritaria įmonės veiklos rodiklių projektui;
24.4. pritaria įmonės metinės finansinės atskaitomybės projektui bei įmonės paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projektui;
24.5. tvirtina įmonės metinius turto įsigijimo ir skolinimosi planus;
24.6. pritaria įmonės veiklos strategijos projektui;
24.7. pritaria įmonėje taikomų turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodų ir normatyvų projektui;
24.8. pritaria įmonės pirkimo sandoriams:
24.8.1. prekių ir paslaugų, kurių kiekvieno sandorio vertė be pridėtinės vertės mokesčio didesnė kaip 1000000 Lt;
24.8.2. darbų, kurių kiekvieno sandorio vertė be pridėtinės vertės mokesčio didesnė kaip 2000000 Lt;
24.9. vykdo kitas įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas.
25. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Valdybos sprendimas yra priimtas, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvavusių valdybos narių. Jeigu valdybos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra valdybos pirmininko balsas.
26. Valdyba veikia pagal jos patvirtintą darbo reglamentą.
27. Už veiklą valdyboje jos nariams neatlyginama.

VI. ĮMONĖS VADOVO KOMPETENCIJA, JO SKYRIMO BEI ATLEIDIMO TVARKA

28. Įmonės vadovas – generalinis direktorius – yra vienasmenis įmonės valdymo organas (toliau – generalinis direktorius).
29. Generalinį direktorių skiria ir atšaukia įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija nustato darbo sutarties su generaliniu direktoriumi sąlygas, įmonės vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartį su generaliniu direktoriumi, tvirtina generalinio direktoriaus pareigybės nuostatus.
30. Generalinis direktorius pradeda eiti pareigas nuo paskyrimo į pareigas dienos.
31. Generalinis direktorius organizuoja įmonės veiklą ir veikia įmonės vardu esant santykiams su kitais asmenimis. Generalinis direktorius:
31.1. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus; sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;
31.2. tvirtina įmonės filialų ir atstovybių nuostatus;
31.3. skiria bei atšaukia įmonės filialų ir atstovybių valdymo organus;
31.4. turėdamas valdybos išankstinį pritarimą, nustato įmonėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus;
31.5. parengia įmonės darbuotojų apmokėjimo ir premijavimo taisykles;
31.6. teikia informaciją įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai apie įmonės veiklos prognozes ir planus, nurodydamas reikalingų investicijų ateinančiais finansiniais metais sumas, bei apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įmonės veiklai.
32. Generalinis direktorius turi teisę vienvaldiškai sudaryti įmonės sandorius. Sandoriams, nurodytiems 24.8 punkte, sudaryti turi gauti išankstinį valdybos pritarimą.
33. Generalinis direktorius atsako už:
33.1. įmonės veiklos organizavimą ir jos veiklos rezultatus, įgyvendinant įmonės tikslus;
33.2. pranešimą įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įmonės veiklai;
33.3. įmonės metinės finansinės atskaitomybės sudarymą ir jos pateikimą kartu su auditoriaus išvada bei audito ataskaita įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;
33.4. įmonės veiklos ataskaitos pateikimą įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
33.5. įmonės duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;
33.6. viešos informacijos paskelbimą;
33.7. dokumentų ir kitos informacijos apie įmonę saugojimą;
33.8. įmonės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo šiuose įstatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis bei įmonės viešųjų pirkimų vykdymą;
33.9. efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą bei tobulinimą;
33.10. kitus veiksmus, kuriuos generaliniam direktoriui nustato įstatymai, kiti teisės aktai, generalinio direktoriaus pareigybės nuostatai bei šie įstatai.
34. Generaliniu direktoriumi negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Generalinis direktorius negali būti įmonės vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu). Jeigu įmonės buhalterinę apskaitą tvarko įmonės apskaitos tarnyba (struktūrinis padalinys), generalinis direktorius negali būti šios tarnybos (struktūrinio padalinio) vadovu.
35. Generalinis direktorius negali būti ar tapti kito juridinio asmens valdymo organo nariu, vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) ar buhalterinę apskaitą tvarkančios apskaitos tarnybos (struktūrinio padalinio) vadovu. Jeigu generaliniu direktoriumi skiriamas asmuo, kuris yra kito juridinio asmens valdymo organo narys, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar buhalterinę apskaitą tvarkančios apskaitos tarnybos (struktūrinio padalinio) vadovas, tai per 1 mėnesį po paskyrimo generaliniu direktoriumi jis privalo atsistatydinti iš pareigų, kurias ėjo kitame juridiniame asmenyje. Generalinis direktorius, pažeidęs šiame punkte nustatytą reikalavimą, įstatymų nustatyta tvarka atleidžiamas iš iki tol eitų generalinio direktoriaus pareigų.
36. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai priėmus motyvuotą sprendimą atšaukti generalinį direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama Darbo kodekso nustatyta tvarka.
37. Darbo ginčai tarp generalinio direktoriaus ir įmonės nagrinėjami teisme.
38. Generalinis direktorius, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas Civiliniame kodekse, įstatymuose, kituose teisės aktuose bei šiuose įstatuose, privalo visiškai atlyginti įmonei padarytą žalą.

VII. ĮMONĖS SAVININKO PATIKĖJIMO TEISE ĮMONEI PERDUOTO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO, DISPONAVIMO JUO TVARKA IR SĄLYGOS

39. Įmonės savininko įmonei perduotas ir įmonės įgytas turtas nuosavybės teise priklauso įmonės savininkui.
40. Įmonei gali būti perduodamas bet koks įmonės savininko turtas, kurį pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą galima perduoti įmonei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti. Turtas perduodamas teisės aktų nustatyta tvarka, turto perdavimo akte nurodant jo balansinę vertę.
41. Įmonės savininko perduotą turtą įmonė valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonės savininko perduotą turtą įmonė naudoja šiuose įstatuose nurodytiems įmonės tikslams pasiekti, nepažeisdama įstatymų ir kitų asmenų teisių bei interesų.
42. Savo prievolių įvykdymui užtikrinti įmonė gali įkeisti ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė.
43. Dalis įmonės turto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka gali būti perduota kitiems asmenims nuosavybės ar patikėjimo teise, jeigu įmonės įsipareigojimai po įmonės turto sumažėjimo neviršytų 1/3 likusio įmonės turto vertės.
44. Apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimą perduoti įmonės turto dalį generalinis direktorius per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo turi viešai paskelbti dienraštyje „Kauno diena“ arba „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ arba raštu pranešti kiekvienam įmonės kreditoriui. Įmonė privalo suteikti papildomą prievolių įvykdymo užtikrinimą to pareikalavusiam kreditoriui, jei yra pagrindas manyti, kad prievolę įvykdyti bus sunkiau. Kreditorius reikalavimus gali pateikti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo viešo paskelbimo apie sprendimą perduoti įmonės turto dalį dienos arba nuo raštiško pranešimo įteikimo jam dienos.

VIII. ĮMONĖS NUOSAVAS KAPITALAS

45. Įmonės nuosavą kapitalą sudaro:
45.1. įmonės savininko kapitalas;
45.2. turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas;
45.3. privalomasis rezervas;
45.4. perkainojimo rezervas;
45.5. kiti rezervai:
45.5.1. rezervas investicijoms;
45.5.2. rezervas įmonės įsipareigojimams vykdyti, beviltiškoms skoloms ir netekimams nurašyti, kurių negalima priskirti leidžiamiems atskaitymams;
45.5.3. rezervas darbuotojų socialinėms kultūrinėms reikmėms;
45.5.4. rezervas darbuotojų išsilavinimo lygiui kelti;
45.6. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).
46. Įmonės savininko kapitalą sudaro įmonės savininko jai perduoto turto, jei tai nėra turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė ar dotacija, vertė.
47. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo dydį sudaro turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, teisės aktų nustatyta tvarka perduoto įmonei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti, vertė.
48. Privalomasis rezervas sudaromas iš įmonės paskirstytinojo pelno, taikant įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyto dydžio metinius atskaitymus. Atskaitymai į privalomąjį rezervą turi sudaryti ne mažiau kaip 1/20 paskirstytinojo pelno. Jie turi būti vykdomi tol, kol privalomojo rezervo dydis sudarys 1/10 nuosavo kapitalo vertės. Nustatytą dydį viršijanti privalomojo rezervo dalis gali būti perskirstyta skirstant įmonės pelną. Privalomasis rezervas naudojamas tik įmonės nuostoliams dengti. Padengus nuostolius, privalomojo rezervo dydis turi būti atkuriamas, laikantis šiame punkte nustatytos tvarkos.
49. Perkainojimo rezervas (rezultatai) – tai įmonės nuosavo kapitalo pasikeitimas dėl ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto perkainojimo. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas nurašomas, nudėvimas, nukainojamas ar perleidžiamas kitiems asmenims. Perkainojimo rezervu negalima mažinti įmonės nuostolių.
50. Kiti rezervai sudaromi iš įmonės paskirstytinojo pelno, taikant įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyto dydžio metinius atskaitymus. Finansiniais metais nepanaudota kitų rezervų dalis gali būti perkelta į ateinančius finansinius metus arba perskirstyta skirstant įmonės pelną. Kiti rezervai sudaromi ir naikinami įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiant įmonės įstatus. Kiti rezervai naudojami šių įstatų 44.5.1–44.5.4 punktuose numatytiems tikslams įgyvendinti. Sprendimą dėl kitų rezervų panaudojimo priima generalinis direktorius.

IX. ĮMONĖS SKELBIMŲ IR PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

51. Generalinio direktoriaus įsakymai, valdybos sprendimai bei kiti įmonės pranešimai, kuriuos reikia paskelbti darbuotojams ar kitiems asmenims, skelbiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Nesant nustatytos tvarkos, pranešimų skelbimo terminus ir tvarką nustato generalinis direktorius.
52. Įmonės pranešimai ir kita informacija, kurią įmonė privalo paskelbti, įstatymų nustatytais terminais skelbiami viešai spaudoje dienraštyje „Kauno diena“ arba „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ arba įteikiami pasirašytinai ar išsiunčiami registruotais laiškais.
53. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais įmonės pranešimai ir kita informacija, su kuria privalu supažindinti, įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, įmonės kreditoriams ir kitiems asmenis, kuriems privalu pranešti, pranešama pasirašytinai ar registruotais laiškais.
54. Lietuvos Respublikos įstatymų numatyti vieši pranešimai skelbiami konkrečiame įstatyme nurodytame leidinyje, o jeigu įstatyme leidinys nenurodytas – dienraštyje „Kauno diena“ arba „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.
55. Už tai, kad skelbimai ir pranešimai būtų paskelbti laiku, atsako generalinis direktorius.

X. ĮMONĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

56. Iniciatyvos teisę keisti įmonės įstatus turi generalinis direktorius, valdyba ir įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.
57. Pakeistus įmonės įstatus tvirtina įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Įstatai tvirtinami įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir institucijos antspaudu.
54. Pakeisti įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Registravimui kartu su teisės aktų nustatytais dokumentais Juridinių asmenų registrui turi būti pateikti pakeisti įmonės įstatai ir nurodyti jų pakeitimai.

_________________________________